มิติที่ 6 มิติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น และการใช้สมุนไพร

1.1 ปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วย

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.2 ความกังวลต่อสุขภาพของผู้มารับบริการ

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.3 สภาพแวดล้อมในครอบครัวหรือชุมชนอันอาจนำมาซึ่งปัญหา

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4 ผลทางห้องปฏิบัติการ เช่น fasting blood sugar (FBS), lipid

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.5 การแนะนำการตรวจเพิ่มเติม และตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างสุขภาพprofle เป็นต้นเหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

2. ทบทวนความถูกต้องของคำสั่งใช้ยาและปฏิบัติงานตามหลักการจ่ายยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

3. สามารถระบุความคลาดเคลื่อนทางยา และปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

4. สามารถเลือกใช้ยาสำหรับปัญหาสุขภาพเบื้องต้น

9 มิ.ย. 2565 02:09

5.1 แนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตัว และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 มิ.ย. 2565 02:09

5.2 ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย โภชนาการ การออกกำลังกายที่ดี รวมทั้งทางเลือกอื่น ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบรรเทาอาการที่ไม่ต้องรักษาด้วยยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.1 การหยิบยาและการเก็บยาจากชั้นยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.2 การประเมินคุณสมบัติของยาที่จะจ่าย เช่น วันหมดอายุ

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.3 การนับเม็ดยาด้วยถาดนับเม็ดยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.4 การเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสม เช่น ขนาด ซองสีชา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.5 การเขียนฉลากยารับประทาน

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.6 การเขียนฉลากการให้ยาด้วยวิธีการอื่น ๆ

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.7 การเลือกใช้ฉลากยาช่วยในกลุ่มยาที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.1.8 การตรวจสอบยาที่จัดแล้วกับใบสั่งยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.2.1 ความสำคัญของการใช้ยา วิธีใช้ยา การเก็บรักษายา เทคนิคการใช้พิเศษ ยาที่ไม่สามารถตัดแบ่งเม็ด บด หรือเคี้ยวได้ ลำดับการใช้ยากรณีใช้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน ข้อปฏิบัติกรณีลืมใช้ยา ระยะเวลาการรักษาโรค

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.2.2 ผลข้างเคียงของยาและการแพ้ยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.2.3 การแนะนำผู้ป่วยในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการจ่ายยา phenytoin

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการจ่ายยา prime question

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการจ่ายยา show and tell

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการจ่ายยาเทคนิคพิเศษอดบุหรี่

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการจ่ายยาวาร์ฟาริน

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการบันทึกเอกสาร ADR-001

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการให้คำแนะนำการใช้ยาหยอดตาและยาป้ายตา

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะการออกบัตรแพ้ยา

9 มิ.ย. 2565 02:09