มิติที่ 5 มิติด้านการจัดหายาและการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

1.1 การชั่งผงยา ของเหลวข้น สารหรือยาพื้นที่มีลักษณะกึ่งแข็ง

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.2 การตวงของเหลว

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.3 การบดและผสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4 การกรอง

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.5 การใช้ความร้อน

9 มิ.ย. 2565 02:09

2. เทคนิคการทำ aliquot ยา จากยาเม็ด (เทคนิคการแบ่งตัวยาสำคัญตามปริมาณที่คำนวณได้ เมื่อใช้ยาเม็ดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด) เพื่อให้ได้ขนาดความแรงต่อมื้อพอดีสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

9 มิ.ย. 2565 02:09

3. เทคนิคในการเจือจางยาน้ำ และ/หรือสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรมให้ได้ความเข้มข้นหรือสัดส่วนที่กำหนด

9 มิ.ย. 2565 02:09

4. การคัดเลือกภาชนะ และการจัดทำฉลากได้อย่างเหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

การลดขนาดโดยการบี้บด (levigation)

9 มิ.ย. 2565 02:09

6.2.3 การเตรียมยาประเภทกึ่งแข็ง ตัวยาเป็นของเหลวหรือเตรียมอยู่ในรูปของเหลว

9 มิ.ย. 2565 02:09

1. การค้นหาและคัดเลือกสูตรตำรับที่เหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

การลดขนาดโดยการบดผสมด้วยโกร่ง (trituration)

9 มิ.ย. 2565 02:09

การตวงของเหลวข้นหนืด

9 มิ.ย. 2565 02:09

การตวงของเหลวไม่ข้นหนืด

9 มิ.ย. 2565 02:09

การเตรียมยาเตรียมเฉพาะรายรูปแบบแคปซูล

9 มิ.ย. 2565 02:09

การเตรียมยาเตรียมเฉพาะรายรูปแบบยาเม็ด

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.2.6 การตวงของเหลวปริมาณน้อย การเทียบหยดโดยน้ำหนัก

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.2.6 การตวงของเหลวปริมาณน้อย การเทียบหยดโดยปริมาตร

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4.1 การกรองด้วยกระดาษกรอง เพื่อเก็บตะกอน

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4.1 การกรองด้วยกระดาษกรอง เพื่อเก็บน้ำยาที่กรองได้

9 มิ.ย. 2565 02:09

เทคนิคการชั่งของแข็ง

9 มิ.ย. 2565 02:09

เทคนิคการชั่งสารกึ่งแข็ง

9 มิ.ย. 2565 02:09