มิติที่ 4 มิติด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ

1. การระบุชนิด/รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 2 การตรวจสอบลักษณะของยาที่เสื่อมคุณภาพและยาหมดอายุ

9 มิ.ย. 2565 02:09

3. การแนะนำการใช้และการเก็บรักษายาบางชนิดที่สำคัญ

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 4 การเลือกบรรจุภัณฑ์

9 มิ.ย. 2565 02:09

5. การสื่อสารเพื่ออธิบายความสำคัญของรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาและกระบวนการผลิตยาต่อประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์

9 มิ.ย. 2565 02:09

6. การเตรียมตำรับยาพื้นฐาน และตำรับยาในเภสัชตำรับโรงพยาบาล

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6.1.5 การเตรียมอีมัลชันโดยใช้ Dry gum

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6.1.5 การเตรียมอีมัลชันโดยใช้ Wet gum

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6.1.6 การเตรียมกระสายยาที่มีความหนืด โดยใช้โกร่ง

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6 การบดผสมโดยใช้โกร่ง

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6.1.4 ยาน้ำแขวนตะกอน และเทคนิคการบดผสมผงยากับสารช่วยเปียก

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 2 การกำหนดวันสิ้นสุดการใช้ยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

ทักษะ 6.2 การเตรียมยากึ่งแข็งด้วยเทคนิค spatulation

9 มิ.ย. 2565 02:09