มิติที่ 3 มิติด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู้

1.1 ถามข้อมูลพื้นหลังของคำถามอย่างเหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.2 เลือกแหล่งข้อมูลตรงกับคำถาม

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.3 เลือกหรือใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิทางยาโดยการกำหนดคำสำคัญจากคำถามที่กำหนด

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4 ตอบตรงประเด็นโดยวาจาและ/หรือเขียนอย่างสั้น

9 มิ.ย. 2565 02:09

2.1 ค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการทางการแพทย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

2.2 แปลผลการวิจัยทางการแพทย์จากเอกสารวิชาการทางการแพทย์โดยประเมินจากการออกแบบวิธีวิจัย วิธีการวิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลนัยสำคัญของข้อมูลที่รายงานและข้อสรุปของการวิจัย และนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย

9 มิ.ย. 2565 02:09

2.3 บูรณาการข้อมูลที่ได้จากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือคำตอบในภาพรวม

9 มิ.ย. 2565 02:09

3.1 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมของคำถามและระบุความจำเป็นและความต้องการข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9 มิ.ย. 2565 02:09

3.2 คำนึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสาร

9 มิ.ย. 2565 02:09

3.3 ใช้วิธีการและภาษาที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9 มิ.ย. 2565 02:09

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา โดยอาจทำในรูปแบบบทความทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดทำข้อมูลสำคัญทางยาที่สามารถเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

9 มิ.ย. 2565 02:09

5. การเลือกใช้สื่อและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับและประเภทของผู้รับการสื่อสาร

9 มิ.ย. 2565 02:09