มิติที่ 1 มิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ

1. จำแนกและจัดประเภทยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาท อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมาย

9 มิ.ย. 2565 02:09

2. อธิบายคำนิยามของยาที่ห้ามการผลิต ขาย นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

9 มิ.ย. 2565 02:09

3. อธิบายข้อกำหนดของกฎหมายในเรื่องการโฆษณายา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์

9 มิ.ย. 2565 02:09

4. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสม

9 มิ.ย. 2565 02:09

5. ทักษะในการควบคุมให้ร้านยาจัดทำ บัญชี/รายงานและลงบัญชี/ รายงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

9 มิ.ย. 2565 02:09

6. อ่านฉลาก หรือเอกสารเพื่อให้สามารถจำแนกประเภทของยาที่ขึ้นทะเบียนได้

9 มิ.ย. 2565 02:09

7. สะท้อนปัญหาของผู้รับบริการว่ามีปัจจัยซ่อนเร้นด้านสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมีอะไรบ้าง

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.1 ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ป่วย/ผู้รับบริการในร้านยา

9 มิ.ย. 2565 02:09

7. ทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากกฎหมายยาและกฎหมาย วิชาชีพ

9 มิ.ย. 2565 02:09

1.4 ทักษะการสรุปข้อมูล

9 มิ.ย. 2565 02:09

2. ทักษะการตรวจสอบใบสั่งยา

9 มิ.ย. 2565 02:09