สมรรถนะร่วม

Card image cap

มิติที่ 1 มิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ

Card image cap

มิติที่ 2 มิติด้านการทำงานเป็นทีมและจัดการระบบ

Card image cap

มิติที่ 3 มิติด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู้

Card image cap

มิติที่ 4 มิติด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ

Card image cap

มิติที่ 5 มิติด้านการจัดหายาและการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

Card image cap

มิติที่ 6 มิติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น และการใช้สมุนไพร

Card image cap

มิติที่ 7 มิติด้านระบบสาธารณสุข และระบบสุขภาพ