เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเป็น Pharmacy Competency Web Application

                    Pharmacy Competency Web Application ถูกจัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศไทยได้ทบทวนสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โดยมีการอ้างอิงเนื้อหาตามคู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562 ดังนั้น นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สามารถใช้ Web Application นี้ในการทบทวนความรู้ของตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการสอบสมรรถนะร่วมในอนาคตต่อไป