Pharmacy Competency Web Application

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

19 มหาวิทยาลัย ในเครือข่ายของเรา


สมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรม


Card image cap

มิติที่ 1 มิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ

เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 2 มิติด้านการทำงานเป็นทีมและจัดการระบบ

ไม่เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 3 มิติด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู้

ไม่เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 4 มิติด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ

เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 5 มิติด้านการจัดหายาและการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 6 มิติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น และการใช้สมุนไพร

เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

มิติที่ 7 มิติด้านระบบสาธารณสุข และระบบสุขภาพ

ไม่เปิดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม